Konceptet for Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

                                                                                                                            Facebook

 

Årsprogrammet 2024/25

Årsprogram 2024/25 for aktivitetscentre

Hent program »

 

 

Du er besøgende nr.

48.212

i år

Login »

Formålspapir for Aktivitetscentrene i Lejre Kommune 

 2019

Om Lejre Kommunes Aktivitetscentre  

Lejre Kommune har afsat midler til, at pensionister og efterlønsmodtagere kan deltage i sociale og sundhedsfremmende aktiviteter[1]. I vinterhalvåret benytter ca. 1.500 pensionister og efterlønnere sig hver uge af de mange tilbud, der er beskrevet i Aktivitetscentrenes årsprogram. Sammen skaber brugerne et aktivt fællesskab i tre lokalområder – Bramsnæs, Hvalsø og Lejre-Øst. 

Formålet med dette notat er to ting. For det første at fortælle, hvad Aktivitetscentrene kan tilbyde kommunens brugere[2]. For det andet er formålet at beskrive rammerne for tilskudsordningen. Notatet fungerer som formålspapir for de udvalg og råd, der sikrer, at ordningen har form, indhold og retning. 

Formålspapiret er oprettet i 2007 og revideret i 2009, 2011 og 2016. Dette er den seneste version, udarbejdet i tæt dialog med Centerråd og Koordinationsudvalget og godkendt af udvalget for Social, Sundhed &  Ældre d.2. oktober 2019. 

 

Formålet med Aktivitetscentrene tilbud i relation til § 79 er :

 

Aktiviteterne foregår i tre lokalområder: 1) Østergaards Aktivitetscenter i Lille Karleby, 2) Hvalsø Østergadecenter i Hvalsø og 3) Lejre Øst, der består af klublokaler på Lejrevej 15A, Bognæsvej 5 i Herslev og Nødager 30 i Gevninge.  

På hvert aktivitetscenter er der husregler. Husreglerne indeholder beskrivelser af, hvordan brugerne kan passe på stedet og bidrage til, at husene har de optimale rammer.

Lokalerne på centrene må ikke bruges til private fester, partipolitiske arrangementer og religiøse arrangementer.

 

Centrene er organiseret, så der er mest mulig brugerinddragelse 

For at indfri formålet med Aktivitetscentrene har brugerne maksimal indflydelse på, hvad der sker på stederne. Brugerne er sikret medbestemmelse gennem tre Centerråd og et Koordinationsudvalg, der arbejder tæt sammen med leder og medarbejdere på Aktivitetscentrene.

 

Ansatte på Aktivitetscentrene 

Kommunes aktivitetscentre er organiseret under Center for Velfærd og Omsorg i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Der er ansat en leder og ca. fem medarbejdere til at medvirke til  og udvikle Aktivitetscentrene. Lederen er budgetansvarlig og skal sikre et godt samarbejde mellem medarbejdere, brugere, frivillige, politikere og kommunens adminsitration. Medarbejdernes opgave er at understøtte brugerne og den frivillige indsats ved at være igangsættende, vejledende og motiverende. Medarbejderne har ansvar for at modtage nye brugere, så disse føler sig velkomne og introduceret til området og dets muligheder.

 
Om koordinationsudvalget

Koordinationsudvalgets formål er at sikre fælles aktiviteter på tværs af de tre lokalområder. Udvalget består af seks medlemmer og en referent. Formændene for Centerrådene og den kommunale leder af Aktivitetscentrene er fødte medlemmer. De resterende medlemmer består af én person fra hvert centerråd.  

Udvalgets opgaver er:

 

Om de tre Centerråd

Formålet med de tre Centerråd er at styre aktiviteterne på de enkelte centre/klublokaler, samt sikre gennemskuelige rammer for brugerne.  

Der er valg til rådene én gang om året i forbindelse med de lokale årsmøder i marts/april. Alle pensionister og efterlønsmodtagere, der deltager på årsmødet har stemmeret til disse valg.

Centerrådenets opgaver er:

 

Medlemmerne af Centerrådene har jævnfør Forvaltningsloven § 27 tavshedspligt.

 
Forretningsgang mellem leder, Centerråd og Koordinationsudvalg

Brugerne af aktivitetscentrene, foreninger, grupper eller klubber kan komme med forslag til Centerrådene om, hvad de ønsker gennemført i regi af aktivitetscentrene. Centerrådene indstiller forslag og ønsker til den kommunale leder og Koordinationsudvalget, som i fællesskab træffer beslutning.

 

Aktivitetscentrenes økonomi

Det kommunale budget for aktivitetscentrene består af to dele:

  1. Drift: Går til indvendig vedligehold, udskiftning af inventar m.m. Størstedelen af budgettet er disponeret på forhånd, baseret på de tidligere års regnskaber.
  2. Restmidler: Der resterer et mindre beløb, når budgettet er disponeret. Dette restbeløb danner grundlag for drøftelser og beslutninger i Koordinationsudvalget om midlernes anvendelse. Midlerne kan anvendes på opstart af nye aktiviteter eller til indkøb af inventar, baseret på behov og ønsker.

 

Kultur & Fritid bidrager økonomisk med indvendig vedligehold og drift af Hvalsø Østergadecenter. Ligeledes bidrager Center for Ejendomme og Trafik med al udvendig vedligeholdelse. 

Den kommunale leder er budgetansvarlig og har det overordnede ansvar for, at restmidlerne går til aktiviteter, der relaterer til formålet med Aktivitetscentrene.

Restmidlerne kan gå til:

 

Restmidlerne kan ikke gå til:
 
Brugerbetaling – organisering og administration

Der er brugerbetaling i de enkelte centre. Brugerbetaling dækker udgifter til brugsting på stederne, diverse papir- og hygiejneartikler,  renovering, samt nye aktiviteter. Brugerbetaling kan udmøntes forskelligt, afhængig af forholdene i det enkelte centre. Brugerbetalingen dækker ikke indkøb af materialer eller til rejseaktivitet. Brugerbetalingen udgør 3 kroner pr. person pr. gang.

Brugerbetalingen administreres udelukkende af det enkelte centerråd. Centerrådene har egen konto og laver selv regnskab og budget.

Brugerbetaling opkrævet fra foreninger under Folkeoplysningsloven, Kapitel 6, § 21 og § 22,  skal tilbageføres til Lokalepuljen under Kultur og Fritid. 

 

Kørsel

Som udgangspunkt er brugerne selvtransporterende til aktiviteterne. Dog kan der i særlige tilfælde være mulighed for kørsel. Dette sker ved henvendelse til det enkelte aktivitetscenter.

Der er brugerbetaling på kørsel. Ordningen skal som udgangspunkt hvile i sig selv. Prisen fastsættes efter det konkrete udgiftsniveau, dvs. udgifter til vedligeholdelse og brændstof. Kørselsordningen administreres af medarbejderne efter givne retningslinier.

 

Formålspapiret er godkendt af:

Koordinationsudvalget d. 9. september 2019

Udvalget for Social, sundhed og Ældre d. 2. oktober 2019

Notatet forelægges ikke politisk behandling ved ændringer, der alene kan betragtes som korrektur, f. eks. ændringer af organisatoriske forhold og ændrede henvisninger til lovgrundlag pg procedurer.

Datoen for nyeste version fremgår af side 1 i notatet.

Nyeste version skal være tilgængelig på Lejre Kommunes hjemmeside.

[1] Kommunens tilbud for pensionister og efterlønsmodtagere er en del af Lov om Social Service § 79. Den handler om, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.  

[2] Alle pensionister og efterlønnere, der bor i Lejre Kommune kan være brugere af Aktivitetscentrene.

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84