Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Årsprogrammet 2019/20

Årsprogram 2018/19 for aktivitetscentre

Hent program »

Du er besøgende nr.

32.374

i år

Login »

Formål med aktivitetscentrene i Lejre Kommune:

Retningslinier for brug af aktivitetscentrene

Kaffe, the, øl og vand må ikke medbringes, men kan købes i husene. Yderligere oplysninger om brugen og udlån af husene er beskrevet under hvert hus i menupunket "Vedtægter og regler for brug af huset". Der kan også udleveres en folder ved henvendelse i centrene.

Centrenes ledelse

Centrenes daglige ledelse består af et Koordinationsudvalg samt tre centerråd, Østergaards centerråd, Centerråd Lejre Øst og Centerråd Hvalsø.

Koordinationsudvalgets sammensætning

Koordineringsudvalget er sammemsat af repræsentanter fra de tre centerråd samt kommunens leder af området.

Koordineringsudvalgets opgaver er:

Centerrådets sammensætning

Centerrådet består af centerrådsmedlemmer, suppleanter og lederen af centeret.
Medlemmerne vælges af og blandt brugerne, der er bosiddende i Lejre kommune.
Lederen af Aktivitetscenteret er født medlem af centerrådet. 
Centerrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Centerrådet er beslutningsdygtig når mindst 7 medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede.

Arbejdsform

Centerrådet afholder møde ca. en gang hver måned.
Der udarbejdes en dagsorden til mødet.
Der skrives referat ved møderne. Referatet hænges op på centrene og uddeles til medlemmerne.

Valgprocedure

Valg afholdes hvert år i marts/april måned ved årsmødet.
Indkaldelsen sker i sommerprogrammet. Stemmeret har alle fastboende efterlønsmodtagere og alle pensionister, der møder til årsmødet. Aktivitetscenterets personale kan deltage uden stemmeret.
Valget har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved Centerråd
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg af medlemmer til Centerrådet, valgperiode er to år.
  5. Der vælges medlemmer lige og ulige år.
  6. Valg af suppleanter hvert år.
  7. Eventuelt.

Genvalg til centerrådet er muligt.

Hvis flere, end de der er på valg bliver foreslået, foretages skriftlig afstemning.
I tilfælde af stemmelighed skal der ske omvalg.
Motiverede forslag til behandling skal være centerrådet i hænde senest 10 dage før valget.
Ændringer af vedtægter skal vedtages med 2/3 af de fremmødte og godkendes af socialudvalget.

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84