Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Organisation Nødager

Ledelsesstruktur for Aktivitetshusene i Lejre kommune

Koordinationsudvalget

Lona Nilsson - Østergaard
Birgit Cady Larsen
Claus Carmel - Østergade
Kjeld Andersen
Bent Sørensen - Lejre Øst
Ragnhild Hansen
Solveig Hitz - Lejre Kommune

Centerråd Nødager

Bent Wally Sørensen (formand)
Mary Søndergaard
Ragnhild Hansen (næstformand)
Grete Treffenberg
Kirsten Tirevoll
Tove Rasmussen
Solveig Hitz - Lejre Kommune

Suppleanter

Asger Eliasen
Kristian Madsen

 
 
 
 
 

Vedtægter og opgavebeskrivelse  for  Centerrådene i Lejre Kommune
 
 
Udarbejdet Juli 2015. Godkendt på Udvalget for Social, Sundhed og Ældre d.12 -2016 Revideret september 2017

 
Formål
 
At være et kommunalt servicetilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere der er bosiddende i Lejre kommune.
At give brugerne mulighed for medindflydelse og motivere til udnyttelse af egne ressourcer.
At medvirke til at støtte nuværende og fremtidige ønsker og behov for aktivitet og brugerindflydelse.
At skabe rammer for etablering/vedligehold af venskaber brugerne imellem.
 
 
2
 
 
Kommunal leder af Aktivitetscentrene: Tlf.: 46 40 01 84
 
Centerrådet i Lejre Østområdet:
 
Centerrådet på Østergaard:
 
Centerrådet i Hvalsø:
 
Hjemmeside: www.aktivitetscentre.dk


 CENTERRÅDET

Lederen af aktivitetscentrene i Lejre kommune er født medlem af de enkelte centerråd. Medlemmer til de enkelte centerråd vælges på årsmødet af fastboende efterlønsmodtagere og pensionister i Lejre Kommune.
 
Herudover vælges der 2 suppleanter. (På valg hvert år).  Suppleanterne kan deltage i centerrådsmøderne uden stemmeret.
 
Centerrådet konstituerer sig selv umiddelbart efter årsmødet og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Centerrådene beslutter selv, efter hvert årsmøde, hvornår rådet er beslutningsdygtig, dog skal formand eller næstformand være til stede.
 
Et medlem kan kun være med i et Centerråd. Lederen af aktivitetscentrene i Lejre kommune har vetoret. Medlemmer af centerrådet kan ikke samtidig være i bestyrelsen for støtteforeninger der yder økonomisk støtte til Centrene.  
 
Centerrådet holder møde mindst en gang i kvartalet eller efter behov. Formanden udsender dagsorden senest 8 dage før mødets afholdelse. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.
 
Referat fra møderne udsendes til alle medlemmer inkl. suppleanter, Aktivitetscentrenes medarbejdere og opslås i de respektive Aktivitetscentre, samt på hjemmeside.
 
3

Årsmøde og valgprocedure
Årsmødet er Centerrådets højeste myndighed. Årsmøde afholdes i de enkelte centerråd hvert år i marts/april måned. Indkaldelse skal opslås i de enkelte Aktivitetscentre senest 2 uger før årsmødet med dagsorden og det reviderede regnskab. Datoen bekendtgøres i årsprogrammet. (Aktivitetsprogram for efterlønsmodtager og pensionister i Lejre kommune)
 
Stemmeret har alle fastboende efterlønsmodtagere og pensionister, i Lejre kommune, der deltager i mødet.
 
Det enkelte Centerråd skal bestå af mindst 5 medlemmer eller andet ulige antal. Der skal til hver Centerråd vælges 2 suppleanter som er på valg hvert år. Kan dette ikke opnås på ordinært årsmøde skal der indkaldes til ekstraordinært årsmøde.
 
Årsmødets dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af referent. 3 Valg af stemmetællere. 4 Beretning ved centerrådets    formand til godkendelse  5 Fremlæggelse af regnskab til    godkendelse 6 Behandling af indkomne forslag. 7 Valg til centerrådet. * Valg til centerrådet gælder for 2 år 8 Valg af 2 suppleanter. (På valg hvert år). 9 Valg af revisor for 2 år. 10 Valg af revisorsuppleant for 1 år.  11 Eventuelt. * Ulige år vælges ulige antal og lige år vælges lige antal centerrådsmedlemmer.

4
Der er mulighed for genvalg. Hvis der bliver foreslået flere end der er på valg foretages skriftlig afstemning
 
Ved stemmelighed skal der foretages omvalg. Motiverede forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være rådet i hænde senest 10 dage før årsmødet. Endelig dagsorden med indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før årsmødet  Ønsker om ændringer i vedtægterne kan drøftes men ikke besluttes på et årsmøde. Vedtægtsændringer besluttes udelukkende i Koordinationsudvalget.  Ved ekstraordinært årsmøde er der simpelt flertal.
 
Aktivitetscentrenes personale kan deltage i årsmødet uden stemmeret.
 
Et beslutningsdygtig centerråd kan indkalde til ekstraordinært årsmøde.
 
Ekstraordinært årsmøde afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat, Indkaldelse sker ved opslag på centeret senest 1 uge før det ekstraordinære årsmøde. Det ekstraordinære årsmødes dagsorden skal altid indeholde det eller de punkter der ønskes behandlet.
 
 
Centerrådets opgaver
 
Arbejde for at brugerne kan få gode forhold. Fremme aktiviteter og træffe beslutninger om brugernes anvendelse af lokalerne. Planlægge og tilrettelægge aktiviteter i samarbejde med brugerne og gøre det så bredt at flest mulige bliver tilgodeset Opbygge og fremme det sociale netværk. Centerrådet kan nedsætte arbejds- grupper uden økonomiske beføjelser.
 
5
 
Centerrådet udarbejder husregler for Centrene. Husreglerne udarbejdes efter de regler, der er politisk godkendt for  brug af husets lokaler, og de skal sikre den bedst mulige udnyttelse af huset.
 
Centerrådet skal, gennem samarbejde med personale og leder, tilrettelægge aktiviteter, samt aflevere materiale til bladudvalget om centrets aktiviteter i henhold til gældende retningslinjer.
 
Centerrådet medinddrages og er medbesluttende i styring af økonomi, der vedrører centrets aktiviteter.  Centerrådene disponerer selvstændigt over de midler der indkommer ved brugerbetalingen.
 
Fra hvert Centerråd vælges 2 repræsentanter til Koordinationsudvalget, hvoraf formændene er selv skrevne. Koordinationsudvalget fastsætter principper og regler for brugerbetaling.
 
Koordinationsudvalget er rådgivende instans i forhold til de midler der resterer, når alle planlagte udgifter er disponeret i det kommunale budget.  
 
Centerrådet orienteres om valgte repræsentanter til bladudvalget der hører under koordinationsudvalget.
 
Indgå aftale om brugerbetaling med lokale foreninger/grupper efter gældende regler i koordinationsudvalgets formålspapir. Brugerbetaling (pr. person) administreres af det enkelte centerråd. Brugerbetaling (Aktiviteter) går ind på centerrådets konto for det enkelte center.
 
 
 Centerrådets tegningsregler Det enkelte centerråd har dispositionsretten over egen økonomi (Bl.a. brugerbetaling) I det enkelte centerråds forretningsorden fastsættes centerrådets tegningsregle

 

Årsprogrammet 2017/18

Årsprogram 2017/18 for aktivitetscentre

Hent program »

Du er besøgende nr.

15.548

i år

Login »